the banquet 2006 วางเรื่องให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนโบราณระหว่างช่วงของ 5 วงศ์สกุล รวมทั้ง 10 แผ่นดิน (คริสต์ศักราชที่ 907-960) เมื่อวงศ์สกุลต่างๆทางทางเหนืออยู่ในสมัยเจริญก้าวหน้า ในขณะดินแดนด้านใต้ เมืองอิสระปริมาณ 12 […]